OUR STUDENTS
Neha Dharade

3rd Kyu

Mitesh Fatak

6th Kyu

Shraddha Waghmare

7th Kyu

Haresh Tripathi

7th Kyu

Sanket Repale

7th Kyu

Bhavya Beriwala

8th Kyu

Dhanraj Yadav

8th Kyu

Dhruv Nigudkar

8th Kyu

Anish Patwardhan

8th Kyu

Radnyi Sonawane

8th Kyu

Ayush Jugnake

3rd Kyu

Drashti Fatak

10th Kyu

Gaurangi Kashikar

10th Kyu

Varad Gaikwad

10th Kyu